SK EN PL

Activity Park Hotel Skalka    Hotel    

Hotel

Educational project

OSŽ Slovakia, a.s.

realizuje projekt zameraný na vzdelávanie svojich zamestnancov pod názvom:

"Podpora udržania a tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja zručností zamestnancov spoločnosti"

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Program prebiehal pod záštitou Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom Sociálnou implementačnou agentúrou. Projekt získal podporu z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v rámci výzvy DOP2009-SIP004, prioritná os 1. Podpora rastu zamestnanosti, opatrenie 1.2. Podpora tvorby udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, rámcová aktivita 1.2.4 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania.

Projekt neinvestičného charakteru – vzdelávanie

Výška nenávratného finančného príspevku: 67 954,11

Cieľovou skupinou boli zamestnanci spoločnosti.

Realizácia projektu prebiehala od 13. septembra 2010 až do 29. februára 2012.

Miesto realizácie aktivít: Rajecké Teplice / okres Žilina / Žilinský samosprávny kraj

Hlavnými cieľmi projektu je poskytnúť a zvýšiť vedomosti a zručnosti zamestnancov najmä v štyroch oblastiach vzdelávania - jazykové vzdelávanie, manažérske zručnosti, PC vzdelávanie a odborné školenia z oblasti gastronómie, ktoré sú nevyhnutné pre prácu v cestovnom ruchu a pre zvýšenie kvality poskytovania služieb klientom Hotela Skalka.

Od začiatku projektu v septembri 2010 sa zamestnanci zúčastnili celkovo 21 aktivít:

  • kurzy počítačových zručností zamerané na MS Excel, tvorba marketingových databáz, využívanie Internetu ako marketingového nástroja
  • kurz anglického jazyka so zameraním na cestovný ruch
  • odborné školenia z oblasti gastronómie zamerané na prípravu a podávanie rôznych druhov jedál, prípravy rautov, carvingový kurz - vyrezávanie ovocia a zeleniny
  • barmanský kurz zameraný na prípravu kávy a miešaných nápojov
  • vzdelávanie účastníkov potrebné pre komunikáciu s klientom na témy Empatia, Zvládanie konfliktov, Asertívne správanie a argumentovanie, Psychológia a komunikácia pre čašníkov a recepčných a Komunikácia
  • taktiež kurzy Budovanie tímu, Motivácia, Tímová spolupráca, Time management, Ekonomika v cestovnom ruchu.

Počas projektu (09/2010 - 02/2012) spoločnosť OSŽ Slovakia, a.s. zapojila do projektu v rámci 21 vzdelávacích aktivít 27 svojich zamestnancov, z toho 23 žien a 4 mužov a vytvorila 2 nové pracovné miesta.

www.employment.gov.sk
www.esf.gov.sk
www.sia.gov.sk
www.europa.eu