SK EN

Activity Park Hotel Skalka    Accomodation    Accommodation rules

Accomodation

Accommodation rules

1. Prevádzkovateľ môže ubytovať iba osoby, ktoré sa riadne prihlásia. Za týmto účelom predložia osoby príslušnému zamestnancovi hotela ihneď pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Ubytovať je možno i osoby, ktoré majú trvalé bydlisko v mieste lokalizácie hotela. Prevádzkovateľ hotela vydá ihneď pri nástupe k ubytovaniu hotelovú kartu, na ktorej bude uvedený názov hotela, meno, číslo izby, počet osôb, príchod a odchod s časom na uvoľnenie izby v posledný deň pobytu.

2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepcii úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.

3. Prevádzkovateľ hotela poskytuje ubytovaným osobám služby v rozsahu, ktorý určuje ponuka.

4. Hotelové parkovisko je bezplatné a je chránené kamerovým systémom. Hotel nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách. Do priestorov hotela je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí. Odporúčame hosťom, aby sa presvedčili o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta a nenechávali v aute voľne položené osobné veci. Klient pri príchode obdrží na recepcii parkovaciu kartu, ktorú umiestni vo svojom aute na viditeľnom mieste.

5. Pri opakovanom príchode do hotela sú osoby povinné preukázať sa platnou hotelovou kartou.

6. Prevádzkovateľ hotela môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

7. Ak si osoby vopred objednali jednolôžkovú izbu a objednávka im bola potvrdená, účtuje prevádzkovateľ hotela osobám iba cenu za jednolôžkovú izbu i v prípade, že osoby ubytuje vo viaclôžkovej izbe alebo apartmáne. Táto zásada platí i pri objednávke a potvrdení dvojlôžkovej izby, ak je hosť ubytovaný vo viaclôžkovej izbe alebo apartmáne.

8. Príležitostné lôžko môže ubytovateľ poskytnúť len na požiadanie hosťa.

9. Ak osoby požiadajú o predĺženie doby ubytovania, môže im prevádzkovateľ hotela ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej boli pôvodne ubytovaní.

10. Prevádzkovateľ hotela nezodpovedá za veci, ubytovanými osobami vnesené do priestorov, ktoré sú vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ hotela iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovne (na základe potvrdenia).

11. Pri ochorení alebo zranení hosťa, prevádzkovateľ hotela zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice .

12. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s hotelom. Prenajaté ubytovanie je hosť oprávnený používať do 10.00 hodiny posledného dňa pobytu. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý, odhlási hosť pobyt najneskôr do 10.00 hodiny v posledný deň a v tom čase izbu aj uvoľní. Ak hosť neurobí tak v stanovenej lehote, môže mu hotel účtovať ubytovanie za nasledujúci deň.

13. Hotel bude účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu písomne v nasledovných lehotách:

  • viac ako 28 dní pred nástupom na pobyt bez poplatku
  • 28 až 15 dní pred nástupom na pobyt 30% z ceny ubytovania
  • 14 až 2 dni pred nástupom na pobyt 50 % z ceny ubytovania
  • menej ako 2 dni pred nástupom na pobyt 100 % z ceny ubytovania

14. V izbe ani spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akýkoľvek zásah do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

15. V hoteli zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov...).

16. V priestoroch hotela platí prísny zákaz fajčenia.

17. Pred odchodom z hotelovej izby je osoba povinná na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe svetlo, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na určené miesto.

18. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v hotelovej izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch.

19. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené miesto.

20. Loptové ani iné športové hry sa môžu hrať na ihrisku alebo na vyhradených priestoroch tak, aby nebol rušený kľud a bezpečnosť ubytovaných a ďalších hostí.

21. V čase od 22.00 hod do 6.00 hod musí hosť dodržiavať nočný kľud. So súhlasom prevádzkovateľa (riaditeľ hotela resp. zástupca) sa môžu organizovať spoločenské akcie i po 22.00 hod, a to v priestoroch na to určených, nie však na izbách.

22. Prípadné vzniknuté závady je hosť povinný okamžite nahlásiť na recepcii hotela.

23. Za škody spôsobené na majetku a zariadeniach hotela zodpovedá ubytovaná osoba a hosť podľa platných predpisov právneho poriadku.

24. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom spravidla pred ukončením pobytu. Účet uhradí hotovosti, resp. fakturáciou. Hotel môže vyžiadať platbu vopred v hotovosti alebo cez účet, zloženie hotovostnej istiny alebo poskytnutie záruky kreditnou kartou vopred.

25. Ponukový cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu v recepcii hotela.

26. Sťažnosť ubytovaných osôb a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky hotela prijíma vedúci hotela resp. zástupca.

27. V hoteli je na viditeľnom a ubytovaným hosťom prístupnom mieste vyvesený ubytovací poriadok. Ubytovaní hostia sú povinní riadiť sa pri svojom pobyte týmto ubytovacím poriadkom.

28. Hosť je povinný dodržať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má prevádzkovateľ hotela právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.

Tento ubytovací poriadok je platný od 1. 1. 2017

Emília Duračinská
riaditeľka hotela Skalka